Behandlingar för ungdomar

– ART står för Aggression Replacement Training och är en framgångsrik och väl utvärderad metod där mellanmänskliga färdigheter tränas.

ART – ART står för Aggression Replacement Training

– och är en framgångsrik och väl utvärderad metod där mellanmänskliga färdigheter tränas.

ART har sina rötter i social inlärningsteori och kognitiv psykologi. Enligt dessa lär man sig och upprepar de beteenden som ger vinster i givna sammanhang.

Antisociala beteenden och aggressivitet är till stor del inlärt och ger ofta omedelbara fördelar och förstärks och befästs därigenom. Vi skräddarsyr efter varje ungdoms behov.

Vi jobbar utifrån metodens tre delar.

  1. Färdighetsträning
    Den sociala färdighetsträningen består av femtio olika sociala färdigheter. Dessa färdigheter tränas i lektionsform en eller flera ggr gånger i veckan. Träningen fortsätter sedan genom det dagliga arbetet med ungdomen.
  2. Ilskekontrollträning
    Ilskekontrollträningen går ut på att som individ lära sig självbehärskning och då inte minst att få kontroll på onödiga vredesutbrott och våldsamma handlingar. Man försöker därför lära ungdomen att det finns alternativ till de beteenden som kan leda till större konflikter. Till exempel kunna uttrycka missnöje utan att tappa självbehärskningen.
  3. Moralträning
    Moralträning handlar om vad ungdomen har för värderingar i olika etiska och moraliska frågor. Framförallt tränas man i att visa omsorg och respekt för varandra. Vid träning presenteras ungdomarna inför olika moraliska dilemman som ofta inbegriper medmänskliga och samhälleliga intressen. Därefter får eleverna välja en ståndpunkt som ska motiveras och debatteras. Träningen syftar till att utveckla elevernas förmåga att fatta mogna beslut i sociala situationer.

MI – Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring. Metoden bygger på ett aktivt och empatiskt lyssnande inriktat på klientens förändringsberedskap.

Drogkontroll – Vi ser drogkontrollen som ett aktivt stöd för ungdomen att kunna lyckas med sin missbruksbehandling. Vid positiva resultat skickas urinproven till laboratorium för vidare analys och verifikation.
Journal Digital – Cirkeln stöd och behandling använder journalsystemet Journal Digital

Vill du veta mer?
Ring oss: 0707-415763